Tangenborgh sluit 2022 af met klein positief resultaat

Zorggroep Tangenborgh heeft 2022 afgesloten met een klein positief resultaat van € 250.000. Vorig jaar (2021) bedroeg het positief resultaat nog € 4,4 miljoen.

Het resultaat valt nog juist positief uit door de coronacompensatie en het positieve resultaat op de kapitaalslasten van € 2,6 miljoen. De exploitatie van het zorgsegment Wet langdurige zorg (Wlz) sluit met een klein negatief resultaat van ongeveer € 100.000, terwijl de zorgsegmenten Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afsluiten een klein positief resultaat van €100.000. De bijdrage van Woningbeheer aan het resultaat 2022 was zo’n € 250.000. 

De organisatie heeft onverminderd een solide en gezonde financiële basis.

Het resultaat 2022 is vooral negatief beïnvloed door een tekort aan inzetbaar personeel door een hoog verzuim wat tot omzetderving (minder bezette intramurale plaatsen en minder klanten in de wijkzorg) leidde. Daarnaast was sprake van hogere arbeidskosten omdat de kosten van de afgesloten cao niet volledig werden gecompenseerd in de tarieven. Ook zagen we in 2022 al de effecten van prijsstijgingen als gevolg van de steeds verder oplopende inflatie.

Lees hier ons Jaarverslag 2022.