Duurzaamheid

Duurzaam afvalbeheer binnen Zorggroep Tangenborgh
 

Afgelopen september is Melissa Kruimink (studente Facility Management) begonnen met haar afstudeeropdracht over het verduurzamen van afvalbeheer. Deze opdracht is de eerste stap op weg naar het behalen van het keurmerk (brons) Milieuthermometer Zorg. De uitkomsten van het afstudeeronderzoek worden gebruikt om keuzes te maken in afvalbeheer zodat we voldoen aan de voorwaarden voor duurzaam afvalbeheer. Afvalbeheer is het inrichten van een afvalbeheerssysteem om controle te houden op alle processen rondom afval. Tangenborgh gaat zich hierbij vooral richten op het scheiden en voorkomen van afval en ziet kansen in het scheiden van extra afvalstromen zoals PMD, swill (o.a. etensresten) koffiebekertjes en misschien in de toekomst incontinentiemateriaal.

 

De Bleerinck, St. Franciscus en De Weegbree zijn de drie locaties die binnen dit onderzoek zijn meegenomen. Het onderzoek is gebaseerd op drie factoren die bepalend zijn voor een succesvolle invoering, namelijk menselijk gedrag, kennis en technieken. Gedurende het onderzoek zijn verschillende medewerkers binnen Tangenborgh benaderd voor een interview om de huidige situatie van het afvalbeheer in kaart te brengen. Daarnaast leverden deze interviews veel informatie op over aandachtspunten en mogelijke knelpunten die zich voor kunnen doen bij het verduurzamen van het afvalbeheer.


Uit de resultaten bleek dat de ogistiek een groot aandachtspunt is in het proces naar duurzaam afvalbeheer. Hoe kunnen de verschillende afvalstromen of een efficiënte wijze van de bron naar het eindpunt worden gebracht, zonder dat dit extra handelingen met zich mee brengt en er extra tijd verloren gaat. Daarnaast is gedurende het onderzoek naar voren gekomen dat een duurzaam afvalbeheer niet gerealiseerd kan worden zonder maatwerk. Tussen de locaties zijn veel verschillen met betrekking tot de doelgroep, opslagruimten en andere knelpunten. Wanneer er technieken worden ingezet die eenvoudig, comfortabel en netjes zijn, waarmee weinig tijd verloren gaat of juist bespaard wordt, zijn medewerkers bereid om mee te werken aan het verduurzamen van het afvalbeheer en daarmee een bijdrage te leveren aan het milieu.

 Naast interviews met medewerkers van Tangenborgh, zijn er voor het onderzoek vier verschillende zorginstellingen benaderd om te kijken hoe zij omgaan met duurzaam afvalbeheer. “We wilden kijken welke oplossingen er zijn voor mogelijke knelpunten die zich voor kunnen doen. Tijdens deze interviews werd al snel duidelijk dat het logistieke aspect niet alleen binnen Tangenborgh een knelpunt vormt, maar dat dit voor andere zorginstellingen ook de reden is dat het afvalbeheer nog niet verder is verduurzaamd.”

Voor het behalen van het bronzen keurmerk is het niet verplicht om de afvalstromen PMD, koffiebekertjes en incontinentiemateriaal apart in te zamelen. Het apart inzamelen van swill is verplicht wanneer er meer dat 200 kg per week wordt geproduceerd. Doordat dit binnen de huidige situatie allemaal in één stroom wordt verzameld is het lastig om deze hoeveelheid in kaart te brengen, waardoor het voor Tangenborgh een goede stap is om deze afvalstroom apart in te gaan zamelen.